obrazek seznam dárců Gemeinsam für Sonne und Freiheit Liste der EinzahlerInnenČesko-rakouský antiatomový spolek

www.slunceavoboda.eu

udílí u příležitosti 32. výročí zamítnutí spuštění jaderné elektrárny Zwentendorf (5. listopad 1978)

cenu SLUNCE A SVOBODA ZA ROK 2010 ve výši cca. 1000 €
týmu kampaně „RAUS AUS EURATOM“
a panu Petru Petrlíkovi z Plané u Českých Budějovic.


Tímto chceme ocenit jejich nasazení, se kterým se věnují činnostem, které
 1. jsou uskutečňovány navzdory různým překážkám (často i z „vlastních řad“),
 2. vyjadřují věrohodnou a jasnou snahu o podle jejich přesvědčení dobrou věc a
 3. dokazují, že vzájemným respektem, ochotou si naslouchat a učit se jeden od druhého může být dosaženo prospěchu lidí i na celoevropské úrovni

Roland Egger a Gabi Schweiger, kteří se snaží prostřednictvím sdružením atomstopp_atomkraftfrei leben! a Freistadtských matek (spolu "atomstopp_oberoesterreich") již po řadu let tematizovat problémy jaderného průmyslu, pochopili, že s tím se musí začít doma. Rakousko je 32 let po referendu o jaderné elektrárně Zwentendorf sídlem Mezinárodní organizace pro atomovou energii (IAEO) a ročně platí miliony Euro evropskému společenství pro atomovou energii EURATOM. Pojmenování těchto věcí v rámci kampaně www.rausauseuratom.at (vystupme z EURATOMU) naráží na odpor i tam, kde bychom to neočekávali. Potřebná velká vytrvalost v této záležitosti a připravenost učit se novým věcem si zaslouží spolu s důsledným zasazením se o obnovitelné energie ocenění prostřednictvím dvou akcií firmy Windkraft www.wksimonsfeld.at, knih a voucherů na solární projekty, které byly iniciovány držiteli ceny Slunce a svoboda 2009 z Waldviertelského energetického stálého stolu.

Kromě aktivit sdružení SLUNCE A SVOBODA v oblasti obnovitelných zdrojů energií patří k jeho prioritám také navazování a udržování přeshraničních kontaktů a posilování demokratické struktury Evropy. Za tuto oblast je třeba vyzdvihnout činnost pana Petrlíka. Petr Petrlík, zakladatel počítačové firmy www.abacus.cz, nelitoval námahy při navazování kontaktů v Rakousku a příkladně začal zpracovávat problematiku „vyhnání“, něčeho, co je vždy spojeno s bezprávím, ať se jedná o židovské, české, německé nebo arabské obyvatele. Vždy tu jde o člověka. Pan Petrlík se mimo jiné po dohodě s potomky vyhnaných postaral o opravu některých jejich hrobů, pozval„domů“ bývalé obyvatele vesnice u příležitosti 90. narozenin jednoho z nich, kdy oslava proběhla za účasti téměř celé vesnice. Z vlastních prostředků financoval vybudování vzpomínkového parku z bývalých usedlostí německy mluvících obyvatel. Pan Petrlík se zajímá take o obnovitelné formy energie, nepovažuje se ale za antiatomového aktivistu. Jako poděkování mu věnujeme akcii firmy www.windkraft.at, působící hlavně v oblasti větrné energie.


Oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!
Planá u Českých Budějovic, dne 7. 11. 2010

Česko – rakouský antiatomový spolek
Společně za slunce a svobodu
uděluje při příležitosti 31.výročí zamítnutí provozu jaderné elektrárny v Zwentendorfu dne 5.11.1978 cenu
Slunce a svoboda 2009
ve výši cca 1000,- € (ve formě věcných darů a 2 akcií firmy WEB – www.windkraft.at ) an das

skupině Waldviertler Energie-Stammtisch

www.energiestammtisch.at.tt
a panu

Josefu Jandovi

z Věžovaté Pláně, první české obce, která je členem spolku Klimabündnis.


Sonne und Freiheit

Budou tak oceněny jejich dosavadní přeshraniční snahy o dosažení energetického obratu od atomu k obnovitelným zdrojům energie. Oba nositelé ceny se v této oblasti angažovali, myšlenku náležitě podporovali a přispěli tak k posunu vpřed. O jejich obrovském nasazení svědčí uspořádání více než 100 měsíčních setkání zvaných Energetický stálý stůl, která se konala jak ve Waldviertlu, tak i v příhraničních oblastech Česka. Projekty nastolené a realizované Energetickým stálým stolem, volným a nadstranickým společenstvím příznivců obnovitelných zdrojů energie, jsou dokladem toho, že lze organizovat a dosáhnout konkrétních úspěchů zdola nezávisle na vysoké politice (mimo jiné bylo dosaženo velkého pokroku ve Waldviertel-Schuhfabrik ve Schremsu, firmě na výrobu obuvi, která díky dobře promyšlenému modelu dobropisů pokrývá svoje energetické potřeby výrobou proudu z fotovoltaiky, a v Merkenbrechtsu, kde je využívána sluneční energie u zemědělských bio staveb).

Josef Janda, který pochází z jihočeské vesnice Věžovatá Pláně ležící o něco dál na západ, se stal důležitým spojovacím článkem mezi aktivisty přeshraničního spolku Sonne und Freiheit / Slunce a svoboda (www.sonneundfreiheit.eu) a místními obyvateli. Bez jeho technických a komunikativních schopností a osobního nasazení by nevznikl první pasivní dům v krumlovském regionu, který bude v příštím roce připraven k nastěhování (a k prohlídkám). Pan Janda dále velmi výrazně přispěl k odstranění problémů s regulací solárního zařízení na místním obecním hostinci, které financovali antiatomoví aktivisté z Rakouska a Česka. Mimo jiné je také činný v základním týmu občanské iniciativy, která se angažuje proti plánu na výstavbu vysokonapěťového elektrického vedení 110kV, které by negativně ovlivnilo celou vesnici. Stává se již druhým nositelem ceny Slunce a svoboda z Věžovaté Pláně (po panu starostovi Machovi, který obdržel cenu v r. 2008 společně s bývalým starostou Windhaagu panem Klepatschem), a spolu se svou rodinou tak rozšíří řady českých vlastníků akcií firmy WEB a přispěje tak k obratu energetického směřování.

Nechť se i nadále posilují kontakty mezi účastníky Energetického stálého stolu ve Waldviertlu, který předkládá svůj roční program v dvojjazyčné podobě, a mezi aktivními občany ze sousedního Česka a Rakouska. Při příležitosti 31. výročí úspěšného referenda, které vedlo k zamítnutí provozu jaderné elektrárny v Zwentendorfu, a tváří v tvář plánům na masivní atomovou výstavbu v Česku se moudrá spolupráce stává opravdovým příkazem doby. Blahopřejeme nositelům ceny i všem ostatním, kteří byli činní v této oblasti.


Pfaffenschlag, 5.11.2009
Zápisy ze zasedání předsednictva spolku Slunce a svoboda v pracovním období 2007 a 2008 včetně zápisu z posledního setkání, které proběhlo v rámci valné hromady 7.3.2009, včetně zprávy o činnosti v pracovním období 2007/2008

Ještě staré předsednictvo, které se sešlo v restauraci v Netřebicích před mimořádnou valnou hromadou dne 10.3.2007 ve Věžovaté Pláni, odsouhlasilo přijetí Aleny Vydrové za členku spolku.

Dále se sešlo nově zvolené předsednictvo v usnášení schopném stavu (přítomni B.Riepl, H.Vogl, W.Affenzeller, H.Koller, P.Vlček) při příležitosti druhého udílení ceny Slunce+svoboda Antonínu Pelíškovi dne 4.11.2007 v Sandlu a bezprostředně poté ještě v Českých Budějovicích, kde byla poprvé představena "Knižní akce" viz. www.sonneundfreiheit.eu/literatur.html . Na pořadu dne bylo mimo jiné také přijímání nových členů. Za členy spolku byli jednohlasně přijati:

Hans Krapf, Steinwald 9, A - 4251 Sandl
Gottfried Smutek, Hacklbrunn, A - 4251 Sandl
Bernadette a Gerhard Seyerlovi, A - 4251, Sandl 161
Růžena Šandová, Dlouhá 134, CZ - 382 41 Kaplice

Další zasedání předsednictva, jehož předmětem jednání bylo také především přijímání nových členů, proběhlo v rámci prezentace překladu knihy Lidé od Temelína spojené s autorským čtením. Akce se konala 26.4.2008 v Sandlu při příležitosti památného dne havárie v Černobylu. Usnášeníschopné předsednictvo /viz výše/ jednohlasně odsouhlasilo přijetí následujících členů:

Gerlinde Aumayr, Anitzberg 41, A - 4232 Hagenberg
Magda Jonášová, Fügnerova 868, CZ - 373 42 Hluboká
Robert Mayer,Scharitzerstraße 37, A - 4020 Linz
Clara Steinmassl, Helbetschlag 23, A - 4264 Grünbach

23.11.2008 se sešlo předsednictvo (B.Riepl, H.Vogl, W.Affenzeller, H.Koller) při příležitosti třetího udílení ceny Slunce+svoboda /Alfredu Klepatschovi a Josefu Machovi/ v obecním domě Affenzeller v Mariaspindtu (Windhaag) a odhlasovalo přijetí následujících nových členů:

Leo Affenzeller, Mairspindt 35, A - 4263 Windhaag
Alfredu Klepatsch, Spörbichl 11, A - 4263 Windhaag
Josef Mach , Dolní Pláně, CZ - 382 32 Velešín
Eliška Švecová, CZ - 373 81 Kamenný Újezd 501

Počtvrté a naposledy se sešlo předsednictvo v rámci řádné valné hromady dne 7.3.2009 v restauraci Schönauerhof v Gross-Schönau. Zasedání se konalo v době přerušení valné hromady od 17.00 hod. do 17.30 hod. za přítomnosti B.Riepla, H.Vogl, H.Kollera, W.Affenzellera a P.Vlčka a předsednictvo přijalo následující členy:

Norbert Anderl, Schremserstraße 30, A - 3950 Gmünd
Ewald Gärber, Waldrandsiedlung 39, A - 3910 ZwettlV pracovním období do března 2009 bylo tedy celkem přijato 14 nových členů.

Zapsal: Bernhard Riepl, duben 2009

Zápis ze zasedání řádné valné hromady konané dne 7.3.2009 v restauraci Schönauerhof v Gross-Schönau

Již v pátek 7.3.2009 se zástupci Spolku a další hosté ubytovali v tzv. zkušebním domě (viz. www.probewohnen.at) v Gross-Schönau a v ekologicky opravdu zajímavém prostředí se mimo jiné věnovali výuce cizích jazyků. Toto symbolické propojení kultury a ekologie bylo také důvodem při výběru místa konání letošní valné hromady. Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., shromáždění však nebylo usnášení schopné, a tak muselo být na půl hodiny přerušeno. V této době zasedli k jednání přítomní členové předsednictva a odsouhlasili přijetí nových členů spolku: Ewalda Gärbera a Norberta Anderla.

V 17.30 hod. se stala valná hromada na základě stanov spolku usnášeníschopnou.

Byli přítomni následující členové: Bernard Riepl, Hadwig Vogl, Pavel Vlček (+Jana Vlčková), Hans Koller, Rudolf Bayrleitner, Wolfgang Affenzeller, Eliška Švecová, Ewald Gärber, Norbert Anderl, Gerhard Seyerl, Karl Schatzl, Růžena Šandová, a hosté: Gertrude Riepl a Anna Martanová.

Omluveni byli mimo jiné: Ludmila Opelková, Martina Willfurth, Josef Steininger, Jaroslav Brychta, Alfred Klepatsch, Irmgard Quass, Krapf Hans, Alena Vydrová. Gottfriedovi a Renate Brandnerovým se bohužel při cestě na valnou hromadu stala dopravní nehoda, ze které naštěstí vyvázli bez vážnějších zranění.

Program jednání:

 1. Přivítání a představení
 2. vZpráva předsednictva včetně projednání pobočky a diskuse Písemná zpráva o posledním pracovním období byla zaslána členům předem spolu s pozvánkou na valnou hromadu a jakožto příloha tvoří součást této zprávy. Zpráva byla projednána a s různými komentáři vzata na vědomí.
 3. Zpráva revizora a diskuse, návrh na odstoupení předsednictva Rudolf Bayrleitner jakožto zástupce účetních revizorů přednesl a objasnil písemnou zprávu, jež je jako příloha součástí této zprávy. Byly zodpovězeny různé otázky k tomuto tématu a poté bylo předsednictvo z uplynulého pracovního období valným shromážděním zbaveno odpovědnosti.
 4. Volba nového předsednictva a účetních revizorů Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné další návrhy a dosavadní funkcionáři a funkcionářky souhlasili s novou kandidaturou, rychlá volba aklamací potvrdila jejich znovuzvolení.
 5. Různé náměty V tomto bodu jednání mluvil nově zvolený předseda Bernhard Riepl o tématech, která by mohla být označena jako “ostatní”a v této zprávě se pod bodem “Ostatní” také objeví. Specifickou otázkou této části jednání bylo založení “rakouské pobočky”. Již před časem byla se souhlasem příslušných členů pořízena jedna akcie firem WEB (a Ökostrom), což je nezbytnou podmínkou k tomuto kroku. V průběhu diskuze se ukázalo, že valná hromada zastává názor, že pro založení “rakouské pobočky” ještě nenazrál čas. Za této situace předseda navrhl, aby se o založení “rakouské pobočky” nehlasovalo, a tím by byl uvedený návrh stažen z jednání. Většina účastníků jeho názor odsouhlasila.
 6. Ostatní
  • Muselo být zrušeno původní konto pro peněžní dary se symbolickou kombinací čísel 2001-04-07, a to z bankovně technických důvodů (reorganizace účtů na základě bankovní fúze v okrese Freistadt). Avšak toto konto, vzhledem ke své specifické formě, plnilo s výjimkou počáteční doby existence našeho spolku pouze pomocnou funkci. V současnosti disponujeme dvěma konty: Projektkonto č. 2.700.201 a Temelin-Sperrkonto (dříve 2001-04-27) č. 2.727.048, obě jsou u Raiba Sandl, BLZ 34110.
  • Členům a příznivcům je možno na základě písemné informace zdarma zasílat WEB-Magazín, a to i v případě, že nejsou akcionáři WEB.
  • Členové našeho partnerského spolku www.oizp.cz (Gabi Pohlová a Pavel Vlček) již dlouhodobě překládají texty z českého tisku do němčiny a nabízejí možnost zasílat tyto články širokému okruhu zájemců. Prosíme o případné sdělení mailových adres.
  • Po nečekané tragické smrti Andrease Reimera si daly členky sdružení www.muettergegenatomgefahr.at za úkol podporovat jeho pozůstalé syny, kteří se potýkají s finančními problémy. (Volksbank Mühlviertel-Linz, číslo konta 408103040000 Blz:43210, Empfänger/ příjemce: Andreas-Reimer-Stiftung, Verwendungszweck/účel použití: Möglichkeit zum Solidarbeitrag/ možnost solidárního příspěvku). Byla prodiskutována otázka umožnit využití peněz z akcií našich poplatníků, které jsou ještě na kontě Temelin-Sperrkonto buď k tomuto účelu nebo na podporu projektu profesora Lengfeldera ( (http://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Lengfelder) Ani zde však nebylo přijato žádné usnesení.

Byly prodiskutovány některé plány, m.j. následné setkání loňského francouzského setkání Bure, letos ve Slovinsku, speciální jazykový kurz – v r.2009 již třetí ročník, podpora kampaně http://www.raus-aus-euratom.at atd.

Valná hromada byla ještě přerušena večeří a byla zakončena cca ve 20.00 hod.

Bernhard Riepl

Milí členové a přátelé sdružení Sonne+Freiheit,

dovolte mi, abych Vám dodatečně popřál hezký nový rok 2008 a podal Vám stručné informace týkající se minulého roku a plánovaných aktivit.


Co se stalo v roce 2007?

Po odstupu Christiny z pozice předsedkyně sdružení bylo po schůzi představenstva na valné hromadě dne 10.března 2007 zvoleno představenstvo nové. (viz http://www.sonneundfreiheit.eu/vorstand.html). Sdružení nepokračovalo v Antiatomové ofenzívě země Horní Rakousko, a to především z časových důvodů, ale také z deziluze a kvůli riziku příliš velkého napětí ve sdružení.

Zato dcera Aleny Vydrové, (zapisovatelka) Tereza, vytvořila novou internetovou stránku sdružení (www.sonneundfreiheit.eu sowie www.slunceasvoboda.eu).

Dne 5. května se ke Dni slunce ve spolupráci s www.eccb.cz poprvé konal tzv. Solární kulatý stůl ve Věžovaté Pláni. Zde by nyní mělo být všechno v pořádku, až na nové problémy problémy týkající se kolektoru, které se objevily v poslední době. Mezitím (v březenu 2008) proběhla oprava (sériová chyba), která byla uhrazena z pojištění.

Vedle zařízení na bioplyn zemědělské firmy starosty Macha v obci právě vzniká soukromý pasivní dům pana Josefa Jandy, který nám velmi pomohl s novými úpravami řízení solárních zařízení. Zato mu na oplátku u příležitosti Dne slunce 2008 (17.5.) trochu vypomůžeme při stavbě jeho pasivního domu. Zájemci se mohou hlásit!!!

Ve dnech 6. - 11. srpna 2007 se poprvé konal tzv. Jazykový kurz "Slunce a svoboda". Asi 15 účastníků z obou stran hranice se učilo mluvit česky a německy. Navázali přitom nové kontakty a v příjemné atmosféře také uskutečnili výlet na Energetickou výstavu ve Windhaagu a navštívili nositele ceny Sonne+Freiheit 2006 pana Jakeše v Holašovicích.

U příležitosti 7.výročí spuštění reaktoru v JE Temelín jsme se dne 7.10.2007 spolu s českými aktivisty zúčastnili na českobudějovickém náměstí vzpomínkové akce, která probíhala souběžně také v Pasově a Linci.

Dne 4.listopadu 2007 proběhlo v Sandlu a Českých Budějovicích již druhé předávání ceny sdružení Sonne+Freiheit, tentokrát autoru a novináři Antonínu Pelíškovi. Souběžně s udílením ceny jsme představili v Sandlu i Českých Budějovicích speciální sadu knih. Zájemci si zde mohou vypůjčit základní literaturu k tématu přeshraniční antiatomové energetiky, jejíž seznam je možno vidět na http://www.slunceasvoboda.eu/literatur.html. A jak mě informoval obecní knihovník pan Karl Schatzl, je tato nabídka obzvlášť v Sandlu čile využívána. V rámci udílení ceny proběhla také schůze představenstva, při které byli přijati čtyři noví členové a byly prodiskutovány aktuální informace.

Další:
Každý pátek nadále probíhají ve Věžovaté Pláni kurzy německého a anglického jazyka. Příjmy z těchto kurzů nyní představují hlavní příjem našeho sdružení. Ty se téměř rovnají výdajům a měly by i v roce 2008 stačit, aby pokryly výdaje na časopisy www.alen.cz a http://www10.antenna.nl/wise/ a předání ceny sdružení Sonne+Freiheit.

Solarlampenradio

Také náš projekt "solární rádia", v jehož rámci se v roce 2007 především díky snahám Hadwig Vogl (pokladní) dosáhlo příjmu ve výši 240 €, představuje jeden z hlavních zdrojů příjmů sdružení. Celkem jsme mezi lidi umístili 156 těchto solárních rádií, jak je zřejmé ze seznamu dárců na internetové stránce sdružení. 14 kusů je nyní skladem, v Rakousku je lze zakoupit za 35 €, v České Republice za 25 €.

Aktuální stav projektového konta (přelom roku 2007/2008) je 112,72 €, stav na kontě pro uzavření JE Temelín je 6.858,42 € (podle stanov mohou dárci na požádání nechat svůj příspěvek převést na akcie www.windkraft.at a tím se spolupodílet na vzniku další pobočky - v případě zájmu nás kontaktujte!!)

Z toho bude v souvislosti s plánovaným zřízením pobočky ca. 350 € těch členů, kteří vyjádří souhlas, podle stanov převedeno na akcie www.windkraft.at.

Kromě toho vlastníme v současné době 3 akcie www.windkraft.at (o celkové hodnotě cca. 1.050 €) a 2 akcie www.oekostrom.at (o celkové hodnotě cca. 300 €), které produkují čistou elektřinu. Jedna akcie každé firmy je podle stanov vázána jako základ pro pobočku v ČR.


Na rok 2008 jsou plánovány následující aktivity:

Die Menschen von Temelín

Podle časových možností:


Za představenstvo sdružení Sonne+Freiheit, www.sonneundfreiheit.eu ZVR: (trochu jako IČO): 370752737
Bernhard Riepl, předseda sdružení b.riepl@eduhi.at skype: slunceasvoboda

Hadwig Vogl, pokladník sdružení, hadwig.vogl@seznam.cz
V Českých Budějovicích, březen 2008


viz také - Minutes Works

Workshop

Pozvánka na udílení cen

sdružení
Slunce a svoboda (Sonne + Freiheit)
2007


Stejně jako v roce 2006 bude i letos sdružení "Slunce+svoboda" u příležitosti výročí odmítnutí provozu JE Zwentendorf udělovat ocenění za zvláštní zásluhy a angažmá proti jadernému riziku a za přeshraniční porozumění.

Dne 5.11.1978 odmítla většina rakouských občanů uvedení již hotové jaderné elektrárny Zwentendorf u Tullnu na Dunaji do provozu a položila tím milník v historii Rakouska, které se poté začalo příkladně orientovat v oblasti energetiky, a to na využívání obnovitelných zdojů energie.

Proto je velmi zarážející, že Republika Rakousko nadále platí ročně cca. 40 milionů Euro projaderné organizaci EURATOM. V důsledku toho se sdružení Sonne+Freheit připojuje k požadavku největších ekologických organizací v Rakousku na ukončení tohoto anachronismu respektive na výstupu Rakouska z EURATOMu. Takto uspořené peníze by měli být použítý především na prosazení obnovitelných zdrojů energie.

Letošní nositel ceny Antonín Pelíšek z jihočeského města České Budějovice je novinářem a autorem knih. On kromě jiného sepsal dvě knihy o lidech, odsunutých kvůli výstavbě jaderné elektrárny Temelín ze svých domovů. Jeho dílo "Lidé z Temelína" bylo přeloženo sdružením "Slunce+svoboda" do německého jazyka a bude k zakoupení ve vydavatelství Steinmassl (Edice Dějiny vlasti).

Cena ve výši 1.000,- Euro má hodnotu dvou akcií firmy www.windkraft.at a dvou akcií firmy www.oekostrom.at, které produkují ekologickou elektřinu. V přepočtu tím mohou vyrobit takové množství elektřiny, odpovídající spotřebě průměrné středoevropské domácnosti.

Udílení cen se koná jednak v Sandlu, tedy obci, kde přesně 15 let po havárii v jaderné elektrárně Černobyl vzniklo sdružení Sonne + Freiheit (Slunce+svoboda) a poté v Českých Budějovicích, kde končí vody Malše svoji cestu, která začíná právě v rakouském Sandlu.

Místa a časy udílení cen:
Sandl - obecní knihovna: neděle 4.11.2007 od 14.00 hodin
České Budějovice - kavárna Měsíc ve dne, Nová ulice č.3: neděle 4.11.2007 od 17.30 hodin


Symbolika je podtržena také vícejazyčnou knihovnou, kterou bude od tohoto dne po dobu jednoho roku sdružení Sonne+Freiheit poskytovat všem zájemcům, a to jak v obecní knihovně Sandl, tak i v kancláři ekologických sdružení OIŽP a Jihočeské matky v Českých Budějovicích (Nová 12). Bude k dipozici literatura a filmy s ekologickým zaměřením, pro někoho možná provokativního charakteru, stejně tak jako kvalitní informace v mateřském jazyce z oblasti historie a kultury. Chceme tímto počinem usnadnit lidem přístup k informacím, které by jinak obtížně hledali a jsou podle nás důležité k vzájemnému porozumění.
Seznam knih je k nahlédnutí na www.slunceavoboda.eu.

Pokud by byl tento druh přeshraničního aktivismu akceptován, budeme příští rok uvažovat o jeho rozšíření na další knihovny, a to především v obcích členů našeho sdružení.

obrázek1

Další informace: b.riepl@eduhi.at, tel: 00420775383750

němčina-čeština
6.-11.8.2007
Kombinovaný jazykový kurz - slunce a svoboda (Sonne+Freiheit)

Sonne und Freiheit

Mezi 6. a 11. srpnem se koná v obecním hostinci ve Věžovaté Pláni, první české obci klimatického spolku (Klimabündnis), jazykový kurs, zamýšlený pro zájemce z prostředí ekologického hnutí. I "věčným začátečníkům" tu bude poskytnuta možnost se vždy od cca. 9.00 do 12.30 celý týden intenzivně učit základy jazyka příslušného souseda. Začátek je v pondělí, 6.8.2007 v 9.30, přicestovat je možné vlakem: ze Summerau v 8.31 nebo z Českých Budějovic v 8.17, příjezd krátce po 9.00 do Kaplice-nádraží, odkud Vás můžeme vyzvednout.

Jako druhé hledisko je ale důležité, že přitom vznikne možnost poznat angažované lidi z obou zemí a v klidu s nimi diskutovat o podobnostech a rozdílech, které také nezřídka vedou k nedorozuměním. Tento poprvé pořádaný kurz je organizován spolkem slunce+svoboda (Sonne+Freiheit) (www.slunceasvoboda.eu). Ten vznikl v rámci odporu proti jaderným elektrárnám a už se několik let přes hranice pokouší dosáhnout většího vzájemného porozumění. Koordinační činnost přitom budou provádět především Bernard Riepl, Hadwig Vogl a Ludmila Opelková.

Odpoledne budou věnována vzájemné výměně názorů a informací a také občasným exkurzím. Je možné se zúčastnit jen části kurzu, popř. přijít s vlastními přáními týkajícími se programu. Večer můžete eventuelně jet domů. Lokalita se nachází asi jen 15 km severně od hraničního přechodu Wullowitz/Dolní Dvořiště mezi Kaplicí a Českým Krumlovem.

Případná přenocování musí být organizována samostatně. Rádi při nich ale vypomůžeme. Jako kurzovné se budou přijímat dobrovolné finanční dary. (Při větším zájmu jsou možné také řádné kurzy přes www.polylgot.cz )Sonne und Freiheit Kurz končí v sobotu, 11.8.2007 takzv. kaplickým setkáním

Zájemci se mohou hlásit e-mailem nejpozději do 2.8. poledne na následující adresu: b.riepl@eduhi.at (tel.: 00420775383750)

Dobrý den - Guten Tag
dobrou chuť - guten Appetit

štamperle - Stamperl
na shledanou - Auf Wiedersehen

Pozvánka na Solar meeting v rámci mezinárodního "Dne Slunce"

Datum konání: sobota 5. 5. 2007 od 19:00 hodin
Místo konání: Společenský sál obecního hostince ve Věžovaté Pláni (mezi Českým Krumlovem a Kaplicí)
Cílová skupina: zájemci o problematiku využití solární energie a solárních kolektorů
Organizátoři: Spolek "Sonne+Freiheit" ("Slunce+svoboda") und Energy Centre České Budějovice

obrázek1    obrázek2    obrázek3 Solární zařízení na střeše obecního hostince ve Věžovaté Pláni

Vážené dámy a pánové, při příležitosti mezinárodního "Dne slunce" si Vás dovolujeme pozvat na akci nazvanou "Solar meeting", která se koná ve Věžovaté Pláni, první obci v České republice, která vstoupila do evropského ekologického spolku pro ochranu klimatu Klimabündnis. Během této akce se uskuteční několik přednášek na téma solární energie a její využití v praxi. Podrobný program naleznete níže. "Den slunce" se koná každoročně kolem 5. května a během něj je především v Rakousku, Německu a Švýcarsku pořádáno na 1600 akcí, během kterých je veřejnost seznamována s možnostmi a výhodami využití solární energie.

Bližší informace o celém "Dni Slunce" naleznete na stránkách www.austriasolar.at/Sonne-und-Energie/Aktionstag

Všichni zájemci o tuto tématiku jsou ze strany pořadatelů srdečně zváni na Solární meeting. Účast je bezplatná!

Program semináře:
19:00 - 19:10 - Úvod
19:10 - 19:40 - Solární energie a zařízení na její využívání
19:40 - 20:00 - Problémy se solárním zařízením nejen v obci Věžovatá Pláně a postup při jejich řešení
20:00 - 20:20 - Dotace na solární systémy v ČR
20:20 - 21:00 - Diskuze a závěr

Přednášející: Ing. Josef Šťastný, odborný energetický poradce ECČB, Josef Janda, technik zabývající se solární instalací na budově obecního hostince ve Věžovaté Pláni.

Kontakt: Energy Centre České Budějovice
Nám. Př. Otakara II. 87/25
37001 České Budějovice
Tel.: 387312580, email: blanka@eccb.cz
Kontaktní osoba: Blanka Vondrysová

Přihlásit na seminář se můžete telefonicky, emailem či osobně v ECČB! K přihlášení je potřeba uvést jméno, příp. název firmy, adresu a email. Kontakt na ECČB viz výše. Děkujeme.


>>zpět<<