obrazek seznam dárců Gemeinsam für Sonne und Freiheit Liste der EinzahlerInnen

Slavnostní předávání cen ve Věžovaté Pláni 17.11.13
Český Stammtisch


Ze sousední země přišlo milé pozvání
abychom se zúčastnili slavnostního předání
ceny spolku „Za slunce a svobodu "
jenž oceňuje lidi sousedních národů!
Jeho ústřední heslo nám sděluje: přeci
vyplatí se investovat síly do zlepšení věcí!

Pan Miroslav Panuška, starosta obce Maňovice,
je činný v ochraně lidí, zvířat, přírody a v politice.
Aby zřízení skladu jaderného paliva zastavil,
angažuje se odvážně a s nasazením všech sil.
Bojovat za tyto věci má smysl, na tom záleží,
a za to vše také jemu naše uznání náleží!

Pohořský domovský spolek Erich Altmann řídí,
ze Stadlbergu vede tým nadšených a schopných lidí.
Mají velký úspěch ve všem co vytvoří,
jsou přínosem pro Čechy, především ty z Pohoří!
S odvahou a odhodláním jdou za svým cílem,
rekonstrukce kostela je jejich dílem!

Druhý spolek z obce Stadlberg si jako cíl,
zasazovat se o kulturu a krajinu stanovil!
V oblasti „péče a rozvoje“, ve které působí,
dodržovány jsou zvláště staré způsoby!
Rozvíjení kontaktů se sousední zemí
je stejně důležité jako odkaz předků a jeho udržení!

Kroniky, staré dokumenty a spisy
jsou dnes cenné stejně jako kdysi!
A všichni si vskutku velmi váží
toho, o co se Hadwig, Jana a Bernhard snaží!
Za organizaci společných akcí a setkání
jim chceme vyjádřit velké uznání!

Těmito pár řádky říci chceme,
že Ludmile, Růžence, Elišce i ostatním srdečně děkujeme!
Děkujeme za tento nezapomenutelný den,
který jsme mohli prožít díky jim všem!


Autorka: Maria Mülleder
Překlad: Marketa Strnadová


Česko-rakouský antiatomový spolek

www.slunceavoboda.eu
udílí u příležitosti 35. výročí zamítnutí spuštění jaderné elektrárny Zwentendorf (5. listopad 1978)
cenu SLUNCE A SVOBODA ZA ROK 2013 ve výši cca. 1000 €

17.11.2013 - Věžovatá Pláně - Česko-rakouský protijaderný spolek „Společně za slunce a svobodu“ mohl také letos, tradičně v měsíci listopadu, předat cenu uznání za příkladnou přeshraniční práci v oblasti životního prostředí a kultury. Byly vyznamenány iniciativy z Rakouska a České republiky. Hlavní cenu tvoří akcie firem WEB a Windkraft Simonsfeld, které provozují hlavně větrné elektrárny. Součástí ocenění jsou dále věcné ceny v hodnotě přibližně 1 000 € (solární radiolampy a poukázky z investičních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které byly iniciovány organizací Energiestammtisch z Waldviertelu). Cena je financována především příjmy z jazykových kurzů, které spolek každoročně pořádá za podpory učitelů, vyučujících dobrovolně bez nároku na honorář. Kurzy se konají vždy v srpnu ve Věžovaté Pláni, jež je první členskou obcí mezinárodního spolku na ochranu klimatu Klimabündnis v České republice. Letošní nositele ceny spojuje fakt, že se ve své zemi zasazují o záchranu historicky osídleného místa, jehož existence je, byť ze zcela rozdílných důvodů, ohrožena.

Český laureát pan starosta Miroslav Panuška stojí v čele jedné z téměř deseti českých obcí, jejichž území byla vytipována jako možná úložiště jaderného odpadu. Pokud by byla jeho obec vybrána, zmizí z povrchu zemského. Malá západočeská obec Maňovice se již léta proti takovému osudu brání a svým houževnatým odporem (např. obecním referendem, ve kterém při 98% účasti vyslovili obyvatelé 100% nesouhlas s úložištěm, protestními pochody…), nutí úředníky státní správy, aby brali v potaz vůli občanů a aby se do hloubky zabývali problematikou jaderné energie. Obec dala jasně najevo, že se nedá uplatit ani velkorysou nabídkou na finanční kompenzace.

Rakouští laureáti Erich Altmann (Stadlberg u Karelstiftu), stejně jako Maria a Josef Mülleder (Engerwitzdorf, narození na území obce Pohoří / Buchers), převzali cenu jakožto zástupci svých spolků, které se zasazují o zachování cenného kulturního dědictví bývalé české obce Pohoří/Buchers. Důležitou roli v jejich úsilí hraje práce s historickými dokumenty (kroniky, paměti) a společenská setkání v nedalekém rakouském Stadlbergu. Členové oceněných spolků již léta mimo jiné usilují o obnovu zříceného kostela v Pohoří a za tímto účelem zde organizují kulturní akce na velmi vysoké úrovni.

V obou případech se ocenění zasazují o záchranu domova, ohroženého tendencemi, které lze označit za totalitní. V prvním případě skladem vyhořelého jaderného paliva, ve druhém pak poválečnými událostmi. Za účelem zdůraznění přeshraničního aspektu poskytne spolek Slunce a svoboda nositelům ceny z obou zemí na dobu jednoho roku 35 (viz přiloha) vybraných knih, které by měly umožnit současným i bývalým obyvatelům v okolí Maňovic a Pohoří dovědět se více o sobě navzájem ve svých rodných jazycích. Počet knih nebyl zvolen náhodně. Má připomenout jeden z demokratických milníků v dějinách Rakouska, neboť právě před 35 lety proběhlo úspěšné lidové hlasování proti uvedení jaderné elektrárny Zwentendorf do provozu. Letošní udělení ceny se konalo symbolicky dne 17. listopadu, kdy slaví Česká republika státní svátek. V tento den roku 1989 se s konečnou platností rozpadl tehdejší komunistický režim a 17. listopad se tak pro Čechy stal historickým milníkem na jejich cestě k demokracii.

Předchozí vyznamenaní: Jan Jakeš (Holašovice), Antonín Pelíšek (České Budějovice), Alfred Klepatsch (Windhaag/Freistadt), Josef Mach (Věžovatá Pláně), Waldviertlerský Energiestammtisch, Josef Janda (Věžovatá Pláně), Roland Egger (Goldwörth) a Gabi Schweiger (Freistadt), Petr Petrlík (Planá u Českých Budějovic) Rosemarie Denk (Rainbach/Freistadt), Růžena Šandová (Kaplice), Irmgard Schmied (Dallein, Dolní Rakousko), Jiří Dvořák (Lodhéřov).

Spolek Slunce a svoboda (www.sonneundfreiheit.eu ) vznikl v souvislosti s odporem proti Jaderné elektrárně Temelín. Díky peněžním darům jsme mohli ve Věžovaté Pláni, první české členské obci spolku Klimabündnis, nainstalovat solární zařízení na obecní hostinec. Mezi obyvatele na obou stranách hranice jsme distribuovali více než 250 solárních radiolamp. Z peněz získaných prostřednictvím jazykových kurzů můžeme každoročně udělovat cenu uznání v podobě akcií firem provozujících větrné elektrárny (např. www.windkraft.at). Spolek se podílel na různých vzorových energetických projektech v Horním Rakousku (www.energiebezirk.at , www.helios-sonnenstrom.at ) a na dalších projektech v Dolním Rakousku, iniciovaných Waldviertlerským Energetickým stálým stolem (Schrems, Merkenbrechts). V rámci hornorakouské protijaderné ofenzivy překládáme materiály ze světa mezinárodního protiatomového odporu (www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1000391&npf_search=yes&xmlval_FIND[0]=riepl ) a poskytujeme je zájemcům z řad široké veřejnosti. Směřujeme tak k cíli vytvořit celosvětovou síť protijaderného odporu, který jde ruku v ruce se snahou prosadit v oblasti energetiky obrat k obnovitelným zdrojům energie. Kulturní a přeshraniční aspekty hrají v tomto procesu klíčovou roli (mimo jiné byla přeložena a německy vydána kniha Antonína Pelíška „Lidé od Temelína“).

Další informace:
Bernhard Riepl, b.riepl@eduhi.at, 00420775383750
Miroslav Panuška: ou@manovice.jz.cz
Erich Altmann: BHV@gmx.at
Maria Mülleder: maria.muelleder@aon.at

Cena Sonne+Freiheit 2012 putovala do Dalleinu (Waldviertel) a Lodhéřova (Jižní Čechy)

Posedmé mohl udělit rakousko-český antiatomový spolek Sonne+Freiheit svou již tradiční cenu. Oceňovány jsou zpravidla osoby na obou stranách hranice za jejich velké zásluhy a příkladné nasazení v ekologickéa / nebo kulturní oblasti. Udílení cen se koná vždy v období kolem výročíreferenda o odmítnutí uvedení do provozu jaderné elektrárny Zwentendorfrakouskými občany dne 5. 11. 1978.

Irmgard Schmied z rakouského Dallein se podařilo s podporou dalších osob na severu Dolního Rakouska sebrat více než 3.000 podpisů proti dalšímu ohrožování jadernou elektrárnou Dukovany a spolu s aktivisty sdruženými kolem Waldviertlerského energetického stálého stolu (oceněnými v roce 2009) položit pevné základy pro dynamické přeshraniční antiatomové hnutí v severní části Dolního Rakouska. Toto by mělopřispět k urychlení energetické revolucea kulturně a historicky navázat na rakousko-českou pospolitost.

Jiří Dvořák z jihočeského Lodhéřova se ve svém působení ve funkci starosty příkladně zasadil za svou obec a lepší budoucnost regionu. Lodhéřov, který leží nedaleko Jindřichova Hradce, je jedním ze zvažovaných míst v Čechách, která byla vybrána jako případnámísta pro zbudování konečného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Mimo jiné organizoval v obci referendum, ve kterém se obyvatelé téměř sto procenty hlasů vysloviliproti tomuto plánovanému projektu a spolu s kolegy starosty z ostatních dotčených obcí dosáhli toho, že se rovněž také Jihočeský kraj vyslovil proti umístění úložiště na svém území a také proti výstavbě bloků 3 a 4 jaderné elektrárny Temelín. Změněné politické poměry, které nastaly také díky demokraticky pochybným aktivitám jaderné lobby (heslo heslo "Miliony přece zaberou") znamenaly ale bohužel obrat k horšímu jak pro práci pana Dvořáka, tak také s ohledem na výstavbu Temelína.

Jak pan Dvořák, tak také paní Schmied si právem zasloužili ocenění Sonne+Freiheit a chtějí se společně a s podporou spolku Sonne und Freiheit nadále zasadit za lepší budoucnost své vlasti.

Cena sestává z akcie největší rakouské společnosti zabývající se větrnou energií W.E.B. (www.windkraft.at) v hodnotě cca 400 EUR, jakož i z věcných cen.

Toto ocenění má spojit dohromady tyto tak znamenité osobnosti na obou stranách hranice a posílit výsledek jejich společného snažení.

Letos se konalo udílení cen dne 3. 11. nedaleko dolnorakouské hranice v krásném českém městě Slavonice. Zde jsme byli hosty takzvaného Institutu Slavonice (http://www.institutslavonice.cz/de/uber-uns/ ) na Náměstí Míru, který dříve sloužil jako škola.

Finanční prostředky na cenu pochází z darů a výtěžků z jazykových kurzů, mimo jiné z intenzivního týdenního kurzu konaného ve Věžovaté Pláni, první české obci sdružené ve spolku Klimabündnis, kde učitelé pracovali bez nároků na honorář.

Spolek Sonne und Freiheit (www.sonneundfreiheit.eu ) vznikl v souvislosti s hnutím odporu proti Temelínu.. Díky sponzorským darům mohlo být instalováno mimo jiné solární zařízení na obecním úřadu ve Věžovaté Pláni (první česká obec sdružená ve spolku Klimabündnis). Mezi lidi na obou stranách hranice bylo rozdistribuováno víc než 250 solárních rádií se svítilnou. Ze sponzorských darů z jazykových kurzů může být každoročněudělována mezinárodní cena ve formě akcie firmy zabývající se větrnou energií (www.windkraft.at ). Spolek se podílel na "majákových projektech" www.energiebezirk.at (www.helios-sonnenstrom.at ) aprojektech iniciovaných Waldviertlerským energetickým stálým stolem (Schrems, Merkenbrechts). Jako součást hornorakouské antiatomové ofenzivy jsou dále vyhotovovány překlady z mezinárodního antiatomového hnutí (www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1000391&npf_search=yes&xmlval_FIND[0]=riepl ). Přitom je sledován cíl globálního propojení protijaderného hnutí ruku v ruce s transformací energetiky směrem k obnovitelným zdrojům.Ústřední roli hrají kulturní a přeshraniční aspekty (mimo jiné byla přeložena kniha"Lidé z Temelína" od Antonína Pelíška a vydána v němčině).

Další informace:
Bernhard Riepl, b.riepl@eduhi.at, 00420775383750 Gottfried Brandner, temelinauswege@hotmail.com, 00436642331045 Irmgard Schmied, irmgard.schmied@gmx.at , 00436504209567 Jiří Dvořák, dvorakovai@email.cz , 00420734877555
www.sonneundfreiheit.eu ZVR 370752737

Foto 693 zleva: Růžena Šandová, Gottfried Brandner, Jana Vlčková, Irmgard Schmied, Hadwig Vogl, Bernhard Riepl, Marketa Strnadová, Jiří Dvořák, Renate Brandner-Weiß, Lakomý, Pavel Vlček, Schmied, Juriga junior, Roman Juriga

Foto 680: Růžena Šandová-Kaplice, Irmgard Schmied-Dallein, Bernhard Riepl-Sandl/České Budějovice, Jiří Dvořák-Lodhéřov, Pavel Vlček-Bavorov
Text od Irmgard Schmied:

Připomenutí neschválení uvedení do provozu jaderné elektrárny Zwentendorf
Podle průzkumu veřejného mínění je většina Rakušanů hrdáa šťastná, že žije v zemi, která nevyužívá jadernou energii.

Do Rakouskuimportují někteří dodavatelé elektřiny tolik elektřiny vyrobené z jádra, jako kdyby samotné Rakousko provozovalo jeden reaktor.

Jsou tedy hrdost a radost skutečně oprávněné!?

Rakousko hraje roli průkopníka v přechodu na obnovitelné zdroje energií.

Fotovoltaická zařízení na střechách Rakušanů rostou k nebi stále více a větrná kola rostou jako houby po dešti.

Začíná ale narůstat i odpor proti nim.

Je více možností, jak získat elektřinu: Z vody, větrné energie, solární energie, z uhlí a jádra.

Využití energetického potenciálu vodní energie také není zcela neškodné. Pokud budou potoky v alpských údolích "využity" a koryta vyschnou, pokud zavládne díky obrovským přehradám v celém ekosystému chaosataké když dopady protržení přehrady mají katastrofální následky.

Využití energetického potenciálu uhlí negativně ovlivňuje díky vysokému znečištění vzduchu naše klima.

Větrná energie a solární energie zanechávají nejmenší stopya obstojí nejlépe v ekologické bilanci.

Využití proudu z jaderných elektráren je naproti tomu nejškodlivější,od těžby uranu přes provoz až k konečnému úložišti.

Velká část Rakušanů je hrdá, že v naší zemi není žádná atomová elektrárna!

Od dovozu elektřiny z jádra může být upuštěno POUZE, když budou podporovány obnovitelné zdroje energií, na prvním místě větrná energie a solární energie a když dojde k přehodnocení způsobu přemýšlení o naší energetické spotřebě.

Referendum o Zwentendorfu v roce 1978 Rakousku ještě při zpětném pohleduudělilo status bezjaderné země.

Když chce velká část Rakušanů být právem hrda a radovat se, musí být zamezeno dovozu proudu z jádra.

Volby jsou před námi a téma "jaderné energie" nabádá Rakušany k ostražitosti.

Politici v naší zemi toho mohou využít a ukázat Rakušanům, do jaké míry která strana dostojí svým závazkům v oblasti obnovitelných energií a také jestli pozvedne svůj hlas v EU proti jaderné energii.

ATOMKRAFT- NEIN -DANKEIrmgard Schmied
Plattform wald4tel atomkraftfrei wald4tel.atomkraftfrei@ gmx.at


33.výročí lidového hlasování proti uvedení jaderné elektrárny Zwentendorf do provozu – 6.udělování cen sdružení Sonne + Freiheit ve Wullowitz

U příležitosti lidového hlasování proti uvedení jaderné elektrárny Zwentendorf do povozu, které v Rakousku proběhlo 5.11.1978, udělovalo přeshraničně působící sdružení Sonne + Freiheit i letos svá ocenění, v roce 2011 již pošesté. Oceněny byly v letošním roce Rosemarie Denk z Rainbachu u Freistadtu a Růžena Šandová z Kaplice, tedy dvě ženy, které se ve svém volném čase zasazují o ekologické nebo přeshraniční záležitosti.

Paní Denk organizuje od roku 2005 na základní škole v Rainbachu kurzy českého jazyka a příkladně se stará o děti, účastnící se tohoto kurzu. I přes zdravotní omezení se jí podařilo zajistit také sponzoring, tedy něco, co by v podstatě mělo být samozřejmé. Pokud má Evropa fungovat, potom by výuka cizích jazyků měla být zcela na nejvyšším místě. „Poznávání sousedního státu i pomocí jazyka je velmi důležité právě v situaci, kdy atmosféru příhraničních regionů kalí kromě jiného jaderná elektrárna Temelín,“ říká Rosemarie Denk.

Paní Šandová z nedalekého jihočeského města Kaplice se dlouhá léta snaží žít ekologickým způsobem a coby aktivistka hnutí Duha se účastní různých úředních jednání a demontrací, kromě jiného proti jaderné elektrárně Temelín a proti ničení národního parku Šumava. Organizuje také exkurze pro školáky za ukázkovými projekty v Rakousku v oblasti energie a odpadů a velmi aktivně se angažuje ve své zemi ve veřejných záležitostech. Její práce často zůstává bez poděkování a nebo je dokonce kritizována.

Před předáním ocenění Sonne + Freiheit, které se skládá z jedné akcie společnosti WEB, vyrábějící elektřinu z větru, v hodnotě cca. 400 € (www.windkraft.at) a tentokrát také z obrazu mühlviertelského malíře Gerharda Prema, jsme u příležitosti 33.výročí rakouského lidového hlasování proti zprovoznění jaderné elektrárny Zwentendorf přesně v 15:33 hodin zapálili 33 svíček jako vzpomínku na oběti jaderné techniky po celém světě. Růžena Šandová gratulovala svým přátelům z Rakouska k tomuto rozhodnutí a vyjádřila naději, že i v Čechách se situace změní a ekologické alternativy zde nebudou považovány jako dosud za „drahou legraci“, ale za zcela běžnou věc.

„Podobně, jako by mělo být zcela běžné, že se na školách vyučuje jazyk sousedního státu,“ dodává Bernhard Riepl, předseda sdružení Sonne + Freiheit na závěr.

Finanční prostředky na pořízení cen sdružení Sonne + Freiheit pochází z jazykových kurzů, které zorganizovali členové a přátelé sdružení zcela bez honoráře. Obrazy jsou velkorysým darem malíře Gerharda Prema.Další informace:
Bernhard Riepl
b.riepl@eduhi.at
www.sonneundfreiheit.eu
Oekonews
Mezinárodní antiatomové setkání:
Spolupráce by měla být zvýšena

8.8.2011

Waldviertelský stálý stůl a narozeniny EKOnovin (www.oekonews.at) za účasti mezinárodních antiatomových hostů

Schrems – Před nedávnem slavily EKOnoviny (www.oekonews.at) a Waldviertelský energetický stálý stůl narozeniny. Na 122. Waldviertelském energetickém stálém stolu, který slavil 4. 8. 2011 desetileté výročí svých měsíčních setkání, byli mezi téměř sty návštěvníky také hosté z Čech, Kanady, Indie, Německa a Ruska, kteří dodali stálému stolu mezinárodní náboj.

Mezinárodní hosté se předtím po týden zabývali v Českých Budějovicích díky iniciativě spolku Slunce a svoboda a sítě Nuclear Heritage situací antiatomového hnutí v jednotlivých zemích. Přitom se setkávali s nejdůležitějšími českými neziskovými organizacemi v této oblasti, podnikli exkurzi do atomové elektrárny Temelín, byli hosty obce Věžovatá pláně - první české obce ve spolku Klimabündnis a týden uzavřeli návštěvou oslavy zrodu EKOnovin a Waldviertlského energetického stálého stolu, poté co se setkali a vzájemně si vyměnili zkušenosti ve Windhaagu ještě s Gabi Schweiger (Freistadtské matky proti atomovému nebezpečí) a Alfredem Klepatschem (bývalým starostou a průkopníkem v oblasti energií).

Bývalý slovinský ministr životního prostředí za zelené a vicepremiér Leo Seserko, který musel skupinu opustit po návštěvě ve Windhaagu, plánuje napsat knihu o osudu lidí, kteří se dostali do potíží kvůli svému kritickému postoji k atomu. On sám nemohl po odchodu z politiky opět nastoupit jako profesor na univerzitě a bude dokumentovat svůj a obdobné případy a dávat je k dispozici hnutí odporu proti atomu. Dalším výsledkem bylo, že se skupina shodla na zintenzivnění hranice překračujících aktivit a zformulování problematických bodů, specifických pro jednotlivé země.Tak by mohla být kampaň za vystoupení z Euroatomu, kterou již v Rakousku podporuje více než 300 obcí, smysluplným počátkem také v (prozatím ještě) atomových elektráren prostém Polsku nebo Irsku. subjekt nabízející ekoproud, což je milník na správné cestě, vzhledem k sociologickým poměrům, díky kterým byl ČEZ dosud schopen udělat z České Republiky ČEZ Republiku. Signály z Itálie a Japonska jsou rovněž významné, i když dílem s tragickým pozadím. Během intenzivních rozhovorů, kterých se mimo jiné účastnil nový antiatomový pověřenec země Horní Rakousko, pan Dalibor Stráský, přišla řeč také na osud izraelského jaderného fyzika Mordechaie Vanunua, jemuž by vlastně Rakousko, když se vezme v potaz jeho kritický postoj k atomu, mělo nabídnout azyl. (Více na: www.causes.com)

Česko-rakouský antiatomový spolek

www.slunceavoboda.eu

udílí u příležitosti 32. výročí zamítnutí spuštění jaderné elektrárny Zwentendorf (5. listopad 1978)

cenu SLUNCE A SVOBODA ZA ROK 2010 ve výši cca. 1000 €
týmu kampaně „RAUS AUS EURATOM“
a panu Petru Petrlíkovi z Plané u Českých Budějovic.


Tímto chceme ocenit jejich nasazení, se kterým se věnují činnostem, které
  1. jsou uskutečňovány navzdory různým překážkám (často i z „vlastních řad“),
  2. vyjadřují věrohodnou a jasnou snahu o podle jejich přesvědčení dobrou věc a
  3. dokazují, že vzájemným respektem, ochotou si naslouchat a učit se jeden od druhého může být dosaženo prospěchu lidí i na celoevropské úrovni

Roland Egger a Gabi Schweiger, kteří se snaží prostřednictvím sdružením atomstopp_atomkraftfrei leben! a Freistadtských matek (spolu "atomstopp_oberoesterreich") již po řadu let tematizovat problémy jaderného průmyslu, pochopili, že s tím se musí začít doma. Rakousko je 32 let po referendu o jaderné elektrárně Zwentendorf sídlem Mezinárodní organizace pro atomovou energii (IAEO) a ročně platí miliony Euro evropskému společenství pro atomovou energii EURATOM. Pojmenování těchto věcí v rámci kampaně www.rausauseuratom.at (vystupme z EURATOMU) naráží na odpor i tam, kde bychom to neočekávali. Potřebná velká vytrvalost v této záležitosti a připravenost učit se novým věcem si zaslouží spolu s důsledným zasazením se o obnovitelné energie ocenění prostřednictvím dvou akcií firmy Windkraft www.wksimonsfeld.at, knih a voucherů na solární projekty, které byly iniciovány držiteli ceny Slunce a svoboda 2009 z Waldviertelského energetického stálého stolu.

Kromě aktivit sdružení SLUNCE A SVOBODA v oblasti obnovitelných zdrojů energií patří k jeho prioritám také navazování a udržování přeshraničních kontaktů a posilování demokratické struktury Evropy. Za tuto oblast je třeba vyzdvihnout činnost pana Petrlíka. Petr Petrlík, zakladatel počítačové firmy www.abacus.cz, nelitoval námahy při navazování kontaktů v Rakousku a příkladně začal zpracovávat problematiku „vyhnání“, něčeho, co je vždy spojeno s bezprávím, ať se jedná o židovské, české, německé nebo arabské obyvatele. Vždy tu jde o člověka. Pan Petrlík se mimo jiné po dohodě s potomky vyhnaných postaral o opravu některých jejich hrobů, pozval„domů“ bývalé obyvatele vesnice u příležitosti 90. narozenin jednoho z nich, kdy oslava proběhla za účasti téměř celé vesnice. Z vlastních prostředků financoval vybudování vzpomínkového parku z bývalých usedlostí německy mluvících obyvatel. Pan Petrlík se zajímá take o obnovitelné formy energie, nepovažuje se ale za antiatomového aktivistu. Jako poděkování mu věnujeme akcii firmy www.windkraft.at, působící hlavně v oblasti větrné energie.


Oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!
Planá u Českých Budějovic, dne 7. 11. 2010
Jännerrally versus Windräder?

Bisher zwei selbständige Themen. Gibt es hier nicht aber Zusammenhänge? Von außen betrachtet empfand ich nach den Protestaktionen gegen Temelín jeden Versuch, die Energieversorgung auf Erneuerbare Basis zu stellen, als wichtige Initiative, wie auch in Tschechien die Diskusion in die richtigen Bahnen kommen kann. Es gibt eine tolle zweisprachige Ausstellung dazu in Windhaag. Die Leute um den Energiebezirk Freistadt versuchen, endlich System in die Energiediskussion zu bringen. Ähnlich das Energycenter in Budweis, das gerade wieder Busse zur Energiesparmesse nach Wels organsiert. Und, und und... Ich erlebte Exkursionen nach Windhaag, wo tschechische Bekannte ihr Misstrauen gegenüber den Österreichern gegen einen begeisterten Blick auf Windräder und Solaranlagen eintauschten. Einige davon versuchen später, im eigenen Bereich z.B. ein Passivhaus zu bauen, oder werden Aktionäre der Windkraftfirma www.windkraft.at, sind in der Regel jedenfalls nicht mehr selbstbewusste Verteidiger der Atomkraft, die sie vielleicht zu Zeiten der Grenzblockaden noch waren. Ich sehe also Fortschritte. Die kamen auch dadurch zustande, dass es z.B. diese Windräder in Grenznähe gibt. Jedes dieser Projekt braucht Zeit und Diskussionen. Es darf kein Drüberfahren geben und am besten laufen Projekte, bei denen die unmittelbaren Nachbarn eingebunden sind und vielleicht sogar verdienen können. Dass das geht, hat so Mancher schon begriffen. Ich würde es jedenfalls begrüßen, wenn zu den Windrädern in Windhaag, Schenkenfelden und am Sternstein auch in Leopoldschlag welche dazukommen würden. Übrigens beträgt die in Österreich installierte Leistung aller gut 600 Windräder fast so viel, wie ein Block in Temelín schafft. In den letzten Jahren kamen in Österreich aber kaum Windräder hinzu, während im Bereich der Photovoltaik in derselben Zeit in Tschechien knapp doppelt so viele Anlagen aus dem Boden wuchsen, wie wir in Österreich haben. Nicht selten in megalomanischer Manier, wo die Bevölkerung wenig eingebunden ist. Leider. Aber aus Fehlern kann und soll man lernen. Das ist auch meine Verknüpfung mit der Jännerralley. Wenn man als Bezirk Freistadt engagiert an der Energiewende arbeitet, im Bereich der Abfallentsorgung Pionierarbeit geleistet hat und auch sonst bei wenig Mitteln so Einiges zustande bringt, frage ich mich, ob Veranstaltungen wie die Jännerralley nicht vieles davon konterkarieren. Jedes durchdachte Werbekonzept legt Wert, dass es nicht von widersprüchlichen Signalen entwertet wird. Ähnlich sehe ich die Situation hier. Wäre nicht sinnvoll, nicht zuletzt aus touristischen Gründen, statt der Jännerralley z.B. einen Elektrofahrzeugwettbewerb anzudenken, im Rahmen dessen grenzüberschreitend mit Ökostrom betriebene Neuheiten auf diesem Sektor präsentiert würden? Am besten im Sommer. Ich hielte das für eine gescheite und sinnvolle Sache. So wie ich übrigens auch einen Anschluss des Betriebsbaugebiets in Rainbach an die Eisenbahn für klug gehalten hätte. Die S-10-Lobby war leider stärker. Muss das immer so sein??? Nein!! Aus verschiedenen Gründen kann ich also sowohl Kritiker der Jännerralley verstehen als auch die Befürwörter des geplanten Windparks in Leopoldschlag unterstützen. Was aber nicht heißt, dass Überlegungen für das eine oder Bedenken gegen das andere nicht legitim wären.


Bernhard Riepl, Budweis/SandlČesko – rakouský antiatomový spolek
Společně za slunce a svobodu

uděluje při příležitosti
31.výročí zamítnutí provozu jaderné elektrárny v Zwentendorfu dne 5.11.1978 cenu
Slunce a svoboda 2009

ve výši cca 1000,- € (ve formě věcných darů a 2 akcií firmy WEB - www.windkraft.at)

skupině Waldviertler Energie-Stammtisch
www.energiestammtisch.at.tt
a panu Josefu Jandovi


z Věžovaté Pláně, první české obce, která je členem spolku Klimabündnis.

Budou tak oceněny jejich dosavadní přeshraniční snahy o dosažení energetického obratu od atomu k obnovitelným zdrojům energie. Oba nositelé ceny se v této oblasti angažovali, myšlenku náležitě podporovali a přispěli tak k posunu vpřed. O jejich obrovském nasazení svědčí uspořádání více než 100 měsíčních setkání zvaných Energetický stálý stůl, která se konala jak ve Waldviertlu, tak i v příhraničních oblastech Česka.

Projekty nastolené a realizované Energetickým stálým stolem, volným a nadstranickým společenstvím příznivců obnovitelných zdrojů energie, jsou dokladem toho, že lze organizovat a dosáhnout konkrétních úspěchů zdola nezávisle na vysoké politice (mimo jiné bylo dosaženo velkého pokroku ve Waldviertel-Schuhfabrik ve Schremsu, firmě na výrobu obuvi, která díky dobře promyšlenému modelu dobropisů pokrývá svoje energetické potřeby výrobou proudu z fotovoltaiky, a v Merkenbrechtsu, kde je využívána sluneční energie u zemědělských bio staveb).

Josef Janda, který pochází z jihočeské vesnice Věžovatá Pláně ležící o něco dál na západ, se stal důležitým spojovacím článkem mezi aktivisty přeshraničního spolku Sonne und Freiheit / Slunce a svoboda (www.sonneundfreiheit.eu) a místními obyvateli. Bez jeho technických a komunikativních schopností a osobního nasazení by nevznikl první pasivní dům v krumlovském regionu, který bude v příštím roce připraven k nastěhování (a k prohlídkám). Pan Janda dále velmi výrazně přispěl k odstranění problémů s regulací solárního zařízení na místním obecním hostinci, které financovali antiatomoví aktivisté z Rakouska a Česka. Mimo jiné je také činný v základním týmu občanské iniciativy, která se angažuje proti plánu na výstavbu vysokonapěťového elektrického vedení 110kV, které by negativně ovlivnilo celou vesnici. Stává se již druhým nositelem ceny Slunce a svoboda z Věžovaté Pláně (po panu starostovi Machovi, který obdržel cenu v r. 2008 společně s bývalým starostou Windhaagu panem Klepatschem), a spolu se svou rodinou tak rozšíří řady českých vlastníků akcií firmy WEB a přispěje tak k obratu energetického směřování.

Nechť se i nadále posilují kontakty mezi účastníky Energetického stálého stolu ve Waldviertlu, který předkládá svůj roční program v dvojjazyčné podobě, a mezi aktivními občany ze sousedního Česka a Rakouska. Při příležitosti 31. výročí úspěšného referenda, které vedlo k zamítnutí provozu jaderné elektrárny v Zwentendorfu, a tváří v tvář plánům na masivní atomovou výstavbu v Česku se moudrá spolupráce stává opravdovým příkazem doby.


Blahopřejeme nositelům ceny i všem ostatním, kteří byli činní v této oblasti.
Pfaffenschlag, 5.11.2009Raději pasivní domy z Großschönau než protokoly z Melku

Valné shromáždění spolku www.sonneundfreiheit.eu, které se koná každým druhým rokem, bylo letos zahájeno v rakouském Waldviertlu, ve vesnici pasivních domů Großschönau. V rámci projektu www.probewohnen.at /bydlení na zkoušku/ si zde česko – rakouský antiatomový spolek na tři dny pronajal tzv. pasivní dům.
Aktivisté z celkem tří zemí si zde mohli prakticky vyzkoušet, jak pohodlně se dá bydlet v domě, v jehož sklepě nenajdete žádný kotel na vytápění, a to i přes to, že za jeho dveřmi začalo náhle dokonce i na počátku března sněžit. Mimo jiné se zde pilně vařilo / i jedlo/, účastníci poznávali Evropu prostřednictvím německo – českých kvizů, učili se cizí jazyky, navazovali a prohlubovali přeshraniční kontakty.
Při valné hromadě spolku, konané v sobotu večer, proběhly volby, které potvrdily ve funkcích dosavadní členy představenstva v čele s Bernhardem Rieplem, Hadwig Vogl, Pavlem Vlčkem, Hansem Kollerem, Alenou Vydrovou a Ludmilou Opelkovou. V nadcházejícím pracovním období bude spolek mimo jiné podporovat vydání dětské knihy o pasivních domech, která by se už brzy měla objevit také v české verzi. Stěžejním bodem činnosti bude také kampaň za vystoupení Rakouska z Euroatomu /www.raus-aus-euratom.at/.
Akční víkend byl v neděli zakončen společnou prohlídkou pasivní vesnice. Starosta obce pan Martin Bruckner, který účastníky provázel, je ve Waldviertlu známou osobností díky angažovanosti zaměřené na podobné aktivity, kterým se věnuje bývalý starosta Windhaagu pan Alfred Klepatsch. Pan Bruckner objasnil technické detaily a obtíže, které musí být při stavbě pasivního domu zohledněny. Jeho slova si se zájmem vyslechli také mladí stavebníci z Čech, kteří zvažují možnost osobně si postavit podobné energeticky úsporné domy.
Společný obrázek ze zkušebního bydlení v pasivním domě lze chápat také symbolicky: Raději dobré pasivní domy z Großschönau než špatné protokoly z Melku!

Bernhard Riepl
b.riepl@eduhi.at
www.slunceasvoboda.eu

Březen 2009


Česko-rakouský protiatomový spolek

www.sonneundfreiheit.eu
uděluje v rámci 30.výročí odmítnutí provozu rakouské atomové elektrárny Zwentendorf (5.11.1978) a 4.výročí koupě domu odpůrců atomové energie ve francouzském městě Bure 23.11.2004
cenu „Slunce a Svoboda“ pro rok 2008 v hodnotě jedné akcie www.windkraft.at(momentální hodnota činí 400 Euro)

panu Alfredu Klepatschovi a panu Josefu Machovi.

Tím má být oceněna jejich snaha za podporu projektů obnovitelných zdrojů energie, které postavili mimo jiné jako symbol proti atomové hrozbě. Jako zástupci obcí Windhaag a Věžovatá Pláně a vzhledem ke své angažovanosti v této věci navázali mnoho osobních přeshraničních kontaktů. Je podstatné, že po obtížné fázi po roce 2000 se mimo jiné podařilo na obou stranách hranice dospět k viditelnému uvolnění napětí bez toho, aby některá z obou stran byla nucena ztratit svou tvář a obětovat základy své identity.
Pan Klepatsch inicioval již jako začínající starosta obce Windhaagu mnoho námětů ukazujících do budoucnosti, které i okresu Freistadt pomáhaly k novým perspektivním akcím. Přitom uměl vhodně překonat nejen hranice stranické, ale i státní.
Byl to také odpor proti Temelínu, který spojil pana Klepatsche se starostou Josefem Machem. Tento statečný rovněž ze zemědělství pocházející pionýr zkoušel, často proti velkému odporu, realizovat podobné cíle. Ne vždy se vše dařilo. A přesto se stala jeho obec Věžovatá Pláně druhým malým ohniskem aktivit proti propagaci atomové energie. Od podzimu 2008 zde právě jeho přičiněním existuje stanice bioplynu, která snad bude hrát stejnou vzdělávací roli jako větrné elektrárny za domem pana Klepatsche. Odtud by mimochodem mohl jeden starosta dobře vidět na protější stranu k druhému. Bohužel na vrchu Polušce, vzdáleném 30 km od Věžovaté Pláně, žádná větrná elektrárna zatím nestojí. Co není, může ale ještě být.
Pak by byl kontakt Klepatsch-Mach a potažmo Windhaag-Věžovatá Pláně, zviditelněn a upevněn i touto silnou symbolikou. Letošní cena „Slunce a Svoboda“ nepředstavuje nic revolučního. Většina cen je lépe dotovaná. Neměli bychom však podceňovat ani WEB-akcie. Rozhodující je, že aktivity mají stejný směr. V obou obcích je vůle a potenciál spojovat kulturu a ekologii pro blaho člověka.
Zástupci spolku Slunce a Svoboda se těší, že mohou spolupomáhat a děkují také těm lidem, kteří v rámci jazykových kurzů Slunce a Svoboda vydělali potřebné finanční prostředky. Symbolika je podtržena prostřednictvím naší mnohojazyčné knihovny, která bude v dalším roce k dispozici v knihovnách v Sandlu, ve Windhaagu, ve Věžovaté Pláni a v kanceláři jihočeské organizace ochrany životního prostředí OIŽP a „Jihočeských matek“ v Českých Budějovicích (Nová 12) a má ekologicky zaměřenou literaturu. V mateřských jazycích nabízí rovněž cenné informace z historie a kultury Rakouska a České republiky.


Windhaag, 23.11.2008
Slunce+svoboda - speciální trojjazyčný jazykový kurz

První navázání kontaktů s francouzským antiatomovým hnutím

Letos již podruhé se ve Věžovaté Pláni, první české obci zapojené do sdružení Klimabündnis, právě v době výročí shození jaderné bomby na Hirošimu dne 6. srpna 1945, konal mezinárodní jazykový kurz.
Stejně jako v roce 2007 zorganizovalo sdružení Sonne+Freiheit (Slunce a svoboda) společný týden s intenzivním jazykovým kurzem angličtiny, němčiny a češtiny. Celkem jedenáct letošních zájemců se tak mohlo seznámit nejen s novými aspekty cizí řeči, ale navázat také přeshraniční kontakty. Finanční příspěvky, které srdužení Sonne+Freiheit získalo díky dobrovolné práci pěti vyučujících bez nároku na honorář, budou použity k financování předání již 3.ceny sdružení Sonne+Freiheit, která bude udělena v listopadu. Tato cena za zvláštní zásluhy v odporu proti jadernému riziku a za prosazování obnovitelných zdrojů energie je dotována jednou akcií firmy www.windkraft.at a bude letos udělena paralelně ve Windhaagu u Freistadtu a ve Věžovaté Pláni.
Někteří účastníci letošního jazykového kurzu navštívili také divadelní představení "Odsun" v Leopoldschlagu a byli dojati a otřeseni zároveň, jak mnohovrstevně bylo toto komplikované téma evropské tragédie znázorněno. Na přístí rok plánuje sdružení Sonne+Freheit překlad americké divadelní hry o tom, jak americká firma Westinghouse přišla ke svým zakázkám v Temelíně. Dále bychom na příští speciální jazykový kurz rádi pozvali hosty z francouzského antiatomového hnutí, které Berndhard Riepl, předseda sdružení Sonne+Freiheit navštívil během letošního léta ve východofranzouském Bure, místě plánovaném pro úložiště jaderného odpadu.
"V jaderném státě Francii je odpor proti jadernému nebezpečí s více než 800 sdruženími překvapivě velmi silný, ale mezinárodně stále jěště nepropojený. Proto zde rádi svými kontakty v Rakousku a v Čechách přispějeme a v příštím roce zorganizujeme setkání aktivistů z Německa, Francie, Čech a Rakouska. Kromě toho je ve Francii s velkým zájmem sledován výstup z Euratomu, který je nyní v Rakousku velmi diskutován. Podle zástupců z Bure by mohl představovat důležitý milník v dalším rozvoji EU. Jaderná lobby má sice více peněz, ale mezinárodně propojit se můžeme - a musíme - také my," dodává Bernhard Riepl na závěr.


České Budějovice, srpen 2008


Zástupci anti-atomového hnutí z Francie, Německa, Austrálie, Čech a Rakouska před "domem odporu" ve východofrancouzském Bure


Účastníci/účastnice 2. speciálního jazykového kurzu Slunce+Svoboda - v jihočeské Věžovaté Pláni, na pravé straně první právě vznikající pasivní dům v oblasti, v pozadí obecní hospoda se solárním zařízením, která byla financována anti-atomovými aktivisty


dalši informace:
00420775383750
b.riepl@eduhi.at
www.sonneundfreiheit.euDruhá cena sdružení Sonne+Freiheit / Slunce+svoboda byla dne 4.listopadu 2007 udělena jihočeskému spisovateli Antonínu Pelíškovi za jeho knihu "Lidé od Temelína". V krátké době se německá verze této knihy objeví v nakladatelství Steinmassl.


Předání ceny, udělované při příležitosti výročí zamítnutí provozu jaderné elektrárny v Zwentendorfu dne 5.11.1978, proběhlo v příjemné atmosféře. Nejprve byly v Obecní knihovně v rakouském Sandlu představeny knihy, které poskytlo k zapůjčení sdružení Sonne+Freiheit a které budou po dobu jednoho roku k dispozici v Sandlu a v Českých Budějovicích. Přehled titulů, počínaje autory jako prezident Eurosolaru Hermann Scheer či Robert Jungk a jeho "Atomový stát", až po díla obou prvních československých prezidentů Masaryka a Beneše, představuje v každém ohledu také provokativní spektrum. Pod odkazem: http://www.sonneundfreiheit.eu/literatur.html najdete kompletní seznam knih, z nichž některé jsou také v angličtině, španělštině a francouzštině.
První část předání ceny dotované částkou 1.000 Euro se konala v Sandlu, tedy ve městě, kde v roce 2001, 15 let po Černobylu, vzniklo sdružení Sonne+Freiheit. Druhá část pak proběhla večer v Českých Budějovicích.
"Antiatomová angažovanost a péče o udržování mezinárodních kontaktů se nemusí navzájem vylučovat a sdružení Sonne+Freiheit, se o obojí vzorně stará," zdůraznil nositel ceny Antonín Pelíšek ve svém krátkém děkovném projevu. Pan Pelíšek je povoláním jihočeský regionální zpravodaj známého českého deníku MF Dnes a citlivým způsobem spojuje osobní sociální a ekologické angažmá se svou činností novináře. To samozřejmě není vždy jednoduché. Jeho knihu "Lidé od Temelína" přeložil do němčiny Bernhard Riepl ze Sandlu, jenž je činný jako lektor cizích jazyků v Českých Budějovicích. "Dílo pojednává o osudu občanů bývalých obcí v okolí Temelína, kteří byli kvůli stavbě elektrárny vystěhováni a museli tak opustit své domovy. Kniha, která se brzy objeví v nakladatelství Steinmassl, podává čtenáři také realistický obraz života v komunistickém režimu. To jí dodává hodnotu překračující jaderně kritický aspekt," vysvětlil Bernhard Riepl, který je zároveň předsedou česko - rakouského protijaderného sdružení Sonne+Freiheit / Slunce a svoboda. Jedno je jisté, že odpor proti využívání jaderné energie musí být ve svých formách kreativní a nemůže se samozřejmě zastavit ani před "rakouskými dveřmi". Logickým krokem, který měl být učiněn již dávno, by bylo přemístění 40 milionů euro, které Rakousko každoročně platí atomové organizaci Euratom, do rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Ozývají se kritické hlasy, že v tomto ohledu není od regionálních poslanců vládních stran bohužel téměř nic slyšet.
Dříve než česká část účastníků opustila Sandl a vydala se do Českých Budějovic, pozval starosta Pils všechny účastníky na malé občerstvení do restaurace Fleischbauer. Řeka Malše, symbol obnovitelné síly vody, bude nyní po celý rok spojovat dva soubory knih sdružení Sonne+Freiheit, jeden v Sandlu a druhý v Českých Budějovicích. V příštím roce, u příležitosti 30.výročí zwentendorfského referenda, se může projekt rozšířit do dalších obcí.


Bernhard Riepl
b.riepl@eduhi.at
www.slunceasvoboda.euFoto

Slunce a svoboda - speciální jazykový kurz 2007 úspěšně dokončen

Celkem 12 mužů a žen z Rakouska a Česka se ve druhém srpnovém týdnu zúčastnilo speciálního jazykového kurzu, který organizoval mezinárodní spolek Slunce a svoboda (Sonne+Freiheit). Účastníci se naučili základům německého a českého jazyka a už na konci týdne byli schopni spolu komunikovat. Kurz začal 6.srpna, v den, kdy v roce 1945 první atomová bomba předznamenala atomový věk. Sdružení www.slunceasvoboda.eu si dalo úkol, navazovat při kulturních setkáních přeshraniční spolupráci v antiatomové oblasti. Součástí tohoto setkání byla návštěva výstavy s energetickou tématikou "Cesta do pozítří" v nedalekém Rakouském Windhaagu, která je příkladně popsána v obou jazycích. Účastníky velmi překvapilo, když objevili hned za hraničním přechodem ve Wullowitz uvítací panel Hornorakouského turistického svazu, který sice vítá zahraniční hosty v pěti jazycích (německy, anglicky, francouzsky, italsky a holandsky), ale že zde chybí právě čestina. Mohlo by to být považováno za omyl - ale bohužel také za záměr. Účastníkům kurzu se každopádně nabídla otázka, jak vážné je to v Horním Rakousku s antiatomovym odporem. Vždyť by se dalo předpokládat, že ten, kdo chce u české veřejnosti něčeho dosáhnout, by ji měl vítat a oslovit minimálne v její řeči. Na druhou stranu jsme se shodli na tom, že je velmi důležité, aby se v Česku konečně změnila podpora v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie na podporu na základě nároku a že by se nemělo bránit solárním zařízením pseudo-památkářskými argumenty. To byl bohužel případ vesnice Holašovice, která je pod ochranou UNESCO, kterou jsme také v rámci kurzu navštívili. Také v Kaplici se setkávají s tímto problémem, jak nám potrvrdila Růžená Šandová, pilná žákyně němčiny: "Nerozumím tomu, proč nemohu mít na střeše mého domu solární zařízení. Když člověk vidí, co je v této oblasti možné a smysluplné v Rakousku nebo Německu, pak se tedy ptá, zda u nás není památková péče poněkud zkostnatělá."
Kurz byl ukončen tam, kde začal, uvnitř vesnické hospody ve Věžovaté Pláni, první české obce, která se připojila ke sdružení na ochranu klimatu Klimabündnis, a to při tzv. Stolu stálých hostů "kaplitzer stammtisch". Toto pravidelné setkání se koná od listopadu 2004 každou druhou sobotu v měsíci, střídavě na různých místech mezi Lincem a Budějovicemi, a sdružuje v nenucené atmosféře řadu zajímavých lidí. "Jazykový problém jsme jěště neměli. Přiští setkání se bude konat 8. září na starém poutním místě Římov", doplnil předseda sdružení Slunce a svoboda Bernhard Riepl.


Kontakt: Bernhard Riepl

Tel.: 00420775383750
b.riepl@eduhi.at

Sprachkurs fotoČesko-rakouský antiatomový spolek Společně za slunce a svobodu / Gemeinsam für Sonne und Freiheit

uděluje u příležitosti 28. výročí odmítnutí provozu JE Zwentendorf

dne 5. listopadu 1978

cenu Slunce a svoboda pro rok 2006

v hodnotě 30 000 korun (přibližně 1.100 €).

Tím je oceněna snaha pana ing. Jana Jakeše, který žije v jihočeských Holašovicích nedaleko JE Temelín, o prosazování obnovitelných zdrojů energie.

Navzdory velkým byrokratickým překážkám mohl být díky jeho zvláštnímu nasazení v této často navštěvované vesnici zapsané na seznamu UNESCO realizován první projekt na využití solární energie.

Pan Jakeš tím v praxi předvedl, že se při odpovídající vůli můžeme obejít i bez jaderných elektráren.

Hodnota ceny odpovídá přibližně spotřebě elektrické energie průměrné české domácnosti na tři roky.

„ V Česku bohužel neexistuje na rozdíl od Rakouska žádný nárok na podporu solárních zařízení. Proto jsem velmi vděčný za tuto cenu, kterou jsem od „Slunce a svoboda“ dostal,“ říká pan Jakeš na otázku, proč v Česku dodnes není lehké prosadit se proti atomové lobby.

„Smutné samozřejmě je, že se v Praze rozhoduje nejen o kolaudaci JE Temelín, která by za normálních okolností nebyla schopna získat povolení. Také to, že šéfka českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost má být v budoucnu kompetentní dokonce pro celou Evropu, nás nutí bít na poplach a doufat, že konečně i oficiální místa z rakouské strany začnou vést seriózní dialog s obyvateli České republiky, kterých se to dotýká. Jak by to také mohlo vypadat, ukazuje pan Jakeš“, uvádí Bernhard Salmhofer ze spolku Slunce a svoboda a gratuluje nositeli ceny udílené u příležitosti výročí odmítnutí provozu JE Zwentendorf, milníku ve vývoji ekologického hnutí.

Dotazy: Bernhard Riepl, 00420775383750

>>zpět<<